Skip to content

6 steg till en ökad frisknärvaro

En man och en kvinna går utanför tillsammans och ler och skrattar.

I dagens snabba arbetsmiljö är det viktigare än någonsin att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetsstyrka. För att känna igen detta, läs våra tips för ökad välbefinnande. Vi strävar efter att ge organisationer möjlighet att proaktivt ta itu med och minska frånvaro på grund av sjukdom.

Den här guiden erbjuder insiktsfulla metoder för att främja en inkluderande, stödjande och hälsofokuserad arbetsplatskultur.

1. Gör en analys

För att kunna minska sjukfrånvaron är det viktigt att först analysera och kartlägga vilka riskfaktorer och problem som finns i just er organisation. Det ser olika ut på alla arbetsplatser och för att i steg 2 kunna lägga en bra plan för att minska sjukfrånvaron måste man veta sin utgångspunkt och sina förutsättningar.

Jämför även hur det ser ut mellan olika grupper på arbetsplatsen där sjukfrånvaron skiljer sig åt – vad är det som gör att den ena gruppen har högre frisknärvaro än den andra? Vad kan vi lära av den gruppen och försöka applicera på andra grupper?

2. Sätt upp en strategi

Med en utförlig nulägesanalys gjord är det sedan dags för att – utifrån analysen – sätta upp en strategi för hur sjukfrånvaron ska minskas. Det är viktigt att sätta upp mål och även tänka långsiktigt.

Många vill ha en lösning som ger resultat redan imorgon, men arbetet med att minska sjukfrånvaron tar tid och måste därför ses långsiktigt. Lösningen kan redan finnas inom din organisation i de grupper där sjukfrånvaron redan är lägre än genomsnittet. Studera denna grupp noggrant och se om och i så fall hur detta framgångsrecept kan appliceras på hela organisationen. Titta på olika friskfaktorer och se vilka ni vill jobba med i er organisation. Fråga även medarbetarna vilka de tycker saknas eller behövs mer av.

3. Skapa delaktighet

Delaktighet är något som bör genomsyra hela arbetsmiljöarbetet. Medarbetare måste få känna sig involverade i utformningen av arbetsmiljöarbetet, samtidigt som att de måste känna att ledningen är engagerad och insatt i deras jobb och deras situation. När strategin och planen är lagd är det viktigt att förankra den i allt från högsta ledningen till alla medarbetare. Kommunikation är a och o för att en förändring ska kunna ske.

4. Ge återkoppling

Det är viktigt att ha en tydlig process att följa när en medarbetare väl blir sjuk. Ett exempel kan vara att närmsta chef ringer upp medarbetaren på den andra sjukdagen för att höra hur den mår och om man som arbetsgivare kan bistå med någon form av hjälp. Detta är inte för att på något sätt kontrollera eller jaga personen – utan få den att känna sig uppskattad och behövd på arbetsplatsen. Samtidigt får man vara försiktig med att inte få den sjuka medarbetaren att känna skuld för att den är hemma – skuldkänslor och stress är ingenting som påskyndar tillfrisknandet.

5. Kontroll och ansvar

En tydlig arbetsfördelning i den lagda strategin och i de processer man väljer att jobba utifrån är viktigt så att inget hamnar mellan stolarna. Skapa rutiner där varje chef och avdelning vet vad de ska göra när en medarbetare blir sjuk. Vad ansvarar närmsta chef för? Vad ansvarar HR för? Vilket ansvar har företagshälsovården?

6. Uppföljning och utvärdering

Skapa en rutin för att kontinuerligt följa upp hur arbetsmiljöarbetet går och vilka resultat det ger. Var dock inte för ivrig om ingen förändring sker den första tiden – det är som sagt ett arbete som ger avkastning mer långsiktigt. Fortsätt att följa upp hur medarbetarna mår och vilka friskfaktorer de behöver för att må bra och minska den psykiska ohälsan.

Det kan vara bra att ha enskilda samtal med medarbetare som har varit sjuka exempelvis tre gånger eller fler under en tolvmånadersperiod. På detta sätt kan man även då upptäcka bakomliggande orsaker och sätta in hjälp.

Att genomföra dessa steg handlar inte bara om att minska frånvaron; det handlar om att skapa en hållbar, positiv arbetsmiljö som värdesätter varje medarbetares välbefinnande. Genom att analysera riskfaktorer, sätta upp strategiska mål, säkerställa delaktighet, ge feedback, tilldela tydliga ansvarsområden och regelbundet utvärdera resultat, kan organisationer uppnå en anmärkningsvärd förbättring av arbetsplatsens hälsa och moral.

Arbetsliv Frisknärvaro Hälsa

Sök