Skip to content
Image of three people at a break in the office in Finland

bvoICE YOUTH PULSE

Unga i Norden är mest intresserade av jobb inom vård- och omsorg samt offentlig sektor

IT är den minst eftertraktade sektorn att arbeta inom i Sverige, hos unga. Unga i de nordiska länderna är mest intresserade av att arbeta inom vård- och omsorgssektorn och inom den offentliga sektorn. Mindre än hälften (48 %) av ungdomarna är intresserade av att arbeta på helger. Dessutom finns det skillnader i kvinnors och mäns nöjdhet med sina egna karriärer och karriärval.

Resultaten som presenteras nedan framkommer i Baronas Youth Pulse- undersökning. Totalt svarade 633 finska, svenska och norska ungdomar i åldrarna 18 till 29 i juniundersökningen. Studiens teman var karriär, yrkesval och intresse inom olika områden.

BVoice Youth Pulse 2023

Karriärval utmanande för unga i ett förändrat arbetsliv

Enligt Youth Pulse är arbetslivet oftast inte en rak väg ens för personer under 30 år, snarare kan överraskningar komma redan i början av karriären. 22 %, eller mer än en femtedel av de unga i Norden, visste inte att de skulle hamna i sina nuvarande jobb. När unga som fortfarande studerar räknas bort stiger andelen till nästan en tredjedel (31 %).

14 % av de unga känner inte att de är inom rätt område. En fjärdedel, eller 25 %, kunde inte säga om de var i rätt bransch eller inte.

”Enligt min mening ger svaren från unga vuxna i de nordiska länderna en mycket realistisk bild av den föränderliga verkligheten i dagens arbetsliv. Arbetstitlar varierar och förändras snabbt, och under samma tjänstetitel kan arbetsuppgifterna vara väldigt olika i olika företag, eller branscher. Det är inte konstigt att vissa unga är osäkra på om deras karriärväg passar deras drömmar och ambitioner”, säger Johanna Mix, Barona Sveriges VD.

Dekorativ bild av företagslogotyp för ungdomsundersökning, bVOICE.

”Den offentliga sektorns och vård- och omsorgssektorn attraktionskraft är förvånansvärt stark med tanke på de utmaningar som lyfts fram i mediedebatten.”

Johanna Mix, VD, Barona Sverige

Sveriges resultat skiljer sig från de övriga nordiska länderna

”Den offentliga sektorns och vård- och omsorgssektorn attraktionskraft är förvånansvärt stark med tanke på de utmaningar som lyfts fram i mediedebatten. Det svagare ekonomiska läget måste ha påverkat intresset för dessa sektorer som lider av svår arbetskraftsbrist. Dessutom verkar önskan att göra ett meningsfullt arbete, som observerats i många studier, också återspeglas i dessa resultat”, analyserar Johanna Mix och fortsätter:

”Inom de minst intressanta sektorerna har det försvagade arbetsmarknadsläget säkerligen påverkat byggsektorns attraktionskraft. ICT-sektorns ställning som den minst intressanta sektorn i Sverige är ett mycket anmärkningsvärt resultat som skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. Den senaste tidens uppsägningar av stora arbetsgivare inom sektorn kan vara en förklaringsfaktor.”

Det finns även skillnader i arbetsrelaterade preferenser mellan länderna

Fysiskt arbete föredras i Norge (56 % av de tillfrågade) och Finland (48 %), men intresset är lågt i Sverige (38 %). 46 % av ungdomarna i Norden vill inte jobba på helgerna. Intresset är svagast i Norge (51 % vill inte göra det), medan intresset i Sverige (44 %) och Finland (43 %) är något bättre.

Dekorativ bild av en grupp unga leende vänner som tar en selfie vid havet.

BVoice Youth Pulse är Baronas månatliga undersökning av unga i åldern 18 till 29. I juni genomfördes undersökningen i Finland, Sverige och Norge. Totalt svarade 633 ungdomar på undersökningen, med ett urval av mer än 200 i varje land. Undersökningen genomfördes och uppgifterna samlades in av Norstat.

Sök