Skip to content

Youth Pulse: Unga i Norden är mest intresserade av jobb inom vård och omsorg samt offentlig sektor

Grupp av fyra unga personer tar en selfie med sina telefoner. (Dekorativ bild)

Unga i Norden är mest intresserade av jobb inom vård och omsorg samt offentlig sektor. IT är den minst eftertraktade sektorn att arbeta inom i Sverige, hos unga. Resultaten som presenteras nedan framkommer i Baronas Youth Pulse- undersökning. Totalt svarade 633 finska, svenska och norska ungdomar i åldrarna 18 till 29 i juniundersökningen. Studiens teman var karriär, yrkesval och intresse inom olika områden.

• De områden som är mest intressanta för finska, svenska och norska ungdomar är vård- och omsorgssektorn, offentlig sektor samt marknadsföring och den kreativa sektorn.

• De sektorer som är minst intressanta är telekom, fastighetsskötsel och städning samt bygg.

• Unga i Norge föredrar fysiskt arbete (56 %) och Finland (48 %), men intresset är lågt i Sverige (38 %).

• Människor tror på att arbeta inom samma område under hela sin karriär minst i Finland (28 %) och mest i Norge (37 %).

Karriärval utmanande för unga i ett förändrat arbetsliv

Unga i de nordiska länderna är mest intresserade av att arbeta inom vård- och omsorgssektorn och inom den offentliga sektorn. Mindre än hälften (48 %) av ungdomarna är intresserade av att arbeta på helger. Dessutom finns det skillnader i kvinnors och mäns nöjdhet med sina egna karriärer och karriärval.

Enligt Youth Pulse är arbetslivet oftast inte en rak väg ens för personer under 30 år, snarare kan överraskningar komma redan i början av karriären. 22 %, eller mer än en femtedel av de unga i Norden, visste inte att de skulle hamna i sina nuvarande jobb. När unga som fortfarande studerar räknas bort stiger andelen till nästan en tredjedel (31 %).

14 %

av de unga känner inte att de är inom rätt område

25 %

kunde inte säga om de var i rätt bransch eller inte.

”Enligt min mening ger svaren från unga vuxna i de nordiska länderna en mycket realistisk bild av den föränderliga verkligheten i dagens arbetsliv. Arbetstitlar varierar och förändras snabbt, och under samma tjänstetitel kan arbetsuppgifterna vara väldigt olika i olika företag, eller branscher. Det är inte konstigt att vissa unga är osäkra på om deras karriärväg passar deras drömmar och ambitioner”, säger Johanna Mix, Barona Sveriges VD.

39% av unga kvinnor vet inte vad deras drömjobb är, jämfört med 28% av männen. Endast 56% av kvinnorna upplever att de arbetar eller studerar inom rätt område, jämfört med en högre andel män på 65%.

Mest intressanta områden att arbeta inom för ungdomar

Enligt utredningen finns det både likheter och skillnader i olika områdens attraktionskraft mellan Finland, Sverige och Norge. Generellt sett är unga i alla nordiska länder intresserade av meningsfullt arbete.

”Den offentliga sektorns och vård- och omsorgssektorns attraktivitet är förvånansvärt stark med tanke på de utmaningar som lyfts fram i mediedebatten. Det svagare ekonomiska läget måste ha påverkat intresset för dessa sektorer som lider av stor brist på arbetskraft. viljan att göra ett meningsfullt arbete, som observerats i många studier, verkar också återspeglas i dessa resultat”, analyserar Johanna Mix.

SVERIGE

 1. Offentlig sektor
 2. Vård och omsorg
 3. Marknadsföring och kreativa yrken

NORGE

 1. Vård och omsorg
 2. Marknadsföring och kreativa yrken
 3. Industri och ICT

FINLAND

 1. Marknadsföring och kreativitet
 2. Offentlig sektor
 3. Vård och omsorg

Minst intressanta sektorer att arbeta inom för ungdomar

Inom de minst intressanta sektorerna har det försvagade arbetsmarknadsläget säkerligen påverkat byggsektorns attraktionskraft. ICT-sektorns ställning som den minst intressanta sektorn i Sverige är ett mycket anmärkningsvärt resultat som skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. Den senaste tidens uppsägningar av stora arbetsgivare inom sektorn kan vara en förklaringsfaktor.

SVERIGE

 1. ICT- och telekomsektorn
 2. Fastighetsunderhåll och städning
 3. Turism- och besöksnäring

NORGE

 1. Telekom
 2. Fastighetsunderhåll och städning
 3. Föreningar och frivilligorganisationer

FINLAND

 1. Fastighetsskötsel och städning
 2. Telekom
 3. Bank och försäkring

Arbetsrelaterade preferenser mellan de nordiska länderna

Fysiskt arbete föredras i Norge (56 % av de tillfrågade) och Finland (48 %), men intresset är lågt i Sverige (38 %). 46 % av ungdomarna i Norden vill inte jobba på helgerna. Intresset är svagast i Norge (51 % vill inte göra det), medan intresset i Sverige (44 %) och Finland (43 %) är något bättre.

”I Sverige har det till exempel funnits ett stort fokus på kunskapsintensiva branscher och tjänster, vilket minskat behovet av fysiskt arbete. Denna utveckling kan återspeglas i ungas inställning till arbetets karaktär och styra dem mot ett mindre fysiskt arbete. Det låga intresset för helgarbete är en stor utmaning, särskilt för tjänstesektorn, och svaret på det kräver nya idéer och eventuellt även incitament”, säger Johanna Mix.

Platsoberoende arbete, som kan utföras var som helst i det egna hemlandet eller utomlands, är av störst intresse i Finland och Norge (25 % i båda) och minst i Sverige (16 %).

Dekorativ bild av företagslogotyp för ungdomsundersökning, bVOICE.

BVoice Youth Pulse

Enligt Youth Pulse är arbetslivet oftast inte en rak väg ens för personer under 30 år, snarare kan överraskningar komma redan i början av karriären. 22 %, eller mer än en femtedel av de unga i Norden, visste inte att de skulle hamna i sina nuvarande jobb. När unga som fortfarande studerar räknas bort stiger andelen till nästan en tredjedel (31 %).

14 % av de unga känner inte att de är inom rätt område. En fjärdedel, eller 25 %, kunde inte säga om de var i rätt bransch eller inte.

Kontaktuppgifter

Intresserad av att lära dig mer? Prata med våra experter! Eller ta en titt på våra tjänster för företag.

Arbetsgivare Arbetsliv Söka jobb Studerande Undersökning Unga

Sök