Skip to content

Fördelarna med mångfald i arbetslivet och utanför – det finns många goda skäl att värdesätta mångfald

Dekorativ bild av ett affärsmöte med flera deltagare runt ett bord i en ljus kontorsmiljö.

Barona sätter individens kompetens och välbefinnande i centrum med målet att få ett bättre arbetsliv. Individer, företag och samhälle gynnas av mångfald och inkludering. Hur tar sig mångfald uttryck och varför är mångfald så viktigt?  

Idag är hållbarhet inte längre ett val som görs av företag, utan en förutsättning för långsiktiga affärer. Den arbetsföra befolkningens förväntningar på arbetsgivare har ökat, och dessutom förväntar sig kunder, myndigheter, lärosäten och andra centrala aktörer att företag ska vara öppna för insyn i verksamheten och ansvarsarbetet.

När man tittar på företags och organisationers hållbarhet är mångfald ofta ett av de områdena som blir synat först.

Alla har rätt att arbeta

Mångfald är inte avsedd att förändra bilden av företag, utan att göra det möjligt att förverkliga individens grundläggande rättigheter. Alla, oavsett ålder, kön, etnicitet eller annan bakgrundsfaktor, har rätt till arbete som gör det möjligt för individer att försörja sig och känna att de är en meningsfull del av samhället.

Barona har åtagit sig att upprätthålla principerna om de grundläggande rättigheterna i arbetslivet, samt att respektera de universella mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att Barona respekterar individens värdighet, integritet och religions- och samvetsfrihet. Diskriminering, trakasserier, hot eller förolämpningar tolereras inte i någon form.

En rad färdigheter behövs

Mångfald har tydliga sociala och samhällsenliga konsekvenser. Faktum är att Sverige behöver alla människor i arbetsför ålder.

Barona ser att en ökad mångfald i arbetslivet främjar sysselsättningen för olika grupper av människor och åtminstone delvis också löser bristen på arbetskraft i flera branscher. Det är viktigt att involvera ungdomar, arbetslösa, personer med ett utländskt språk som modersmål, partiellt arbetsföra och pensionärer i arbetslivet också för att förhindra socialt utanförskap.

Numera är det vanligt att samma person väljer flera olika vägar innan han eller hon eventuellt etablerar sig i en viss bransch. Arbete och kompetens sällan är helt jämnt matchat. Olika arbetsuppgifter kräver olika kompetens, dessutom kan allas individuella bakgrund och erfarenhet ge nya perspektiv på arbetet.

Mångfald bör definitivt ses som en källa till framgång: att inte alla anställda är stöpta i samma form är något positivt.

Mångfald ger mervärde

Mångfald i det dagliga arbetet börjar med att låta alla vara sin egen person, och utföra sitt arbete som de vill i enlighet med ömsesidigt överenskomna principer. Baronas utgångspunkt är att ingen ska behöva dölja delar av sitt liv på jobbet; sin religion, sina hobbyer eller vem de älskar.

När alla ges lika möjligheter och resurser att lyckas och glänsa, mår hela arbetsplatsen bra. Mångfald har en positiv inverkan på till exempel medarbetarnas tillfredsställelse, personalens motivation och innovationsförmågan. Naturligtvis spelar dessa frågor också en viktig roll för arbetsplatsens attraktivitet och den offentliga bilden av organisationen.

Fördelarna med mångfald är inte begränsade till välbefinnande i arbetet, utan återspeglas direkt i till exempel kundnöjdhet och att nå nya kundgrupper. Forskning visar att ett mångsidigt team fattar bättre beslut och kan ge bättre service till kunderna, eftersom kunderna också är olika. Ökad mångfald är därför även direkt kopplad till företagets lönsamhet.

Attitydarbete är ett steg mot en mer tillåtande atmosfär

Mångfald i arbetslivet kan främjas utanför den egna arbetsplatsen, till exempel genom att arbeta med attityder och väcka samhällsdebatt om mångfald. Barona har bland annat lyft fram behovet av internationell rekrytering som en del av lösningarna på arbetskraftsbrist.

Mångfald, eller brist på sådan, lyfts ofta fram i företagskommunikation och i vilken typ av språk och bildspråk det använder, till exempel i samband med marknadsföring. Mångfald bör dock inte bara förbli prat om förändring, utan löftet om det måste uppfyllas i vardagen.

Ett konkret sätt att påverka mångfalden på arbetsplatsen är att fästa uppmärksamhet vid vem företaget består av, vem som väljs ut som medarbetare och vilken typ av uppgifter det är möjligt för varje person att arbeta med.

Att införa processer som stöder mångfald som en del av det dagliga arbetet är inte nödvändigtvis svårt, men det kräver att hela arbetsplatsen är beredd att utmana sina egna tankar och fördomar. 

Arbetsgivare Arbetsliv Hållbarhet Internationell rekrytering Mångfald

Sök